Podmínky pro přijetí dětí do MŠ Olšany

INFORMACE PRO RODIČE

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná ve středu 3. května 2023 v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Přihlášky budeme přijímat i mimo termín zápisu, po celou zákonnou dobu zápisu od 2. května 2023 do 16. května 2023 včetně.

K zápisu je nutné předložit:

- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

- potrvrzení lékaře o zdravotním stavu a očkování, přihláška ke stravování, čestné prohlášení

- rodný list dítěte pro kontrolu totožnosti

- občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad prokazující adresu trvalého bydliště

- u cizinců potvrzení o pobytu v ČR

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2023/2024

 1. Děti, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věku 5 let a mají trvalý pobyt v obci Olšany a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého bydliště v obci Olšany. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.
 2. Děti, které se podrobily řádnému očkování (podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.).
 3. Děti, které nejpozději k 31.8.2023 dovrší věku nejméně tří let a jejich sourozenec navštěvuje MŠ Olšany.
 4. Děti, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věku 4 let a mají trvalý pobyt v obci Olšany.
 5. Děti, které nejpozději k 31.8.2023 dovrší věku 3 let a mají trvalý pobyt v obci Olšany.
 6. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Olšany, dle věku, pořadí přijetí od nejstaršího po nejmladšího.
 7. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší tří let, ne mladší dvou let, bydlící ve školském spádovém obvodu MŠ Olšany, příspěvkové organizace. Dítě musí být dostatečně sociálně vyspělé a hygienicky samostatné, aby pro něj byl vstup do MŠ přínosem.

 

Seznámení s výsledky zápisu

Zákonní zástupci si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí budou vyzvedávat 24. května 2023 osobně od 9.00 hodin do 16.00 hodin v budově MŠ nebo jindy na základě telefonické či emailové domluvy, nejpozději však do 31. května 2023.

Od 19. května 2023 budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení na stránkách www.msolsany.cz a na dveřích budovy Mateřské školy Olšany po dobu 15ti dní nejméně.

Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, která budou přidělena u zápisu!!!

 

Schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání proběhne ve středu 30. srpna 2023 v 16.00 hodin ve třídě Borůvky v budově MŠ Olšany, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Směrnice MŠ Olšany - Kritéria pro přijetí u zápisu 2023/2024.doc (102912)

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf (325836)

přihláška ke stravování, lékař (1).docx (14244)

 


Dokumentace k přijetí dětí do MŠ

1. žádost o přijetí do MŠ

2. rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do MŠ

3. dohoda o dočasném přerušení - ukončení docházky do MŠ

4. zmocnění k odvádění, vyzvedávání jinou osobou než je zákonný zástupce

5. směrnice týkající se úplaty za předškolní vzdělávání

6. údaje o dítěte do školní matriky

 

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V.docx (14753)


Úplata za předškolní vzdělávání

Celodenní provoz 450 Kč/měsíc
   

 

Osvobození od úplaty

 1. vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy,před nástupem do školy základní 
 2. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi,
 3. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči,
 4. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 5. vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Olšany, příspěvková organizace, okres Vyškov

Provozní doba školy:
6.30 - 16.00

IČ: 70987645

Adresa: Olšany 66,
683 01 Rousínov


Tel. třída: 517 374 195
Tel. ředitelna: 517 374 194
Tel. jídelna: 517 374 193Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano
76%
751

ne
24%
243

Celkový počet hlasů: 994